Sikring ved arbejdsskade

Enhver, der antages af en arbejdsgiver – lønnet eller ulønnet – i Danmark eller på et dansk skib, er sikret mod følger af en arbejdsskade. Arbejdsgiveren har pligt til at tegne arbejdsskadesforsikring og bidrage til erhvervssygdomssikring.

Hvad er en arbejdsskade?

Er du kommet til skade under arbejde, er det ofte, men ikke altid, en arbejdsskade. Alle kan anmelde en arbejdsskade til Arbejdsskadestyrelsen, men arbejdsgivere og læger har pligt til det.

Hvad er en speciallægeerklæring?

En speciallægeerklæring er ofte nødvendig mod slutningen af sagsforløbet i forbindelse med en arbejdsskade. Speciallægeerklæringen klarlægger f.eks., hvor stort et mén man har fået som følge af skaden. Det har stor betydning for erstatningens størrelse.

Mange skader rammer arme, ryg og ben. Disse skader falder inden for det lægelige speciale ortopædkirurgi. Derfor er der ofte behov for en ortopædkirurgisk speciallægeerklæring. Læs mere om speciallægeerklæringer her

Dette er en kort orientering om arbejdsskader. For fuldstændige oplysninger se altid Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside: www.ask.dk

Sagsforløb

Når arbejdsskaden er anmeldt, vil arbejdsskadestyrelsen afgøre, om det er en arbejdsskade. Anderkendes skaden som arbejdsskade, begynder sagsbehandlingen, og der indhentes oplysninger fra bl.a. læger, skadestuer, hospitaler og andet sundhedspersonale. I sagsbehandlingen indgår både jurister og lægekonsulenter, der er lønnet af arbejdsskadestyrelsen. Sagsbehandlingstiden er lang, sjældent under et år, nogle gange flere. Skadelidte har aktindsigt.

Rådgivning

Du kan evt. få råd fra din fagforening. Ellers fra advokater, hvor det kan være billigere, hvis du har en retshjælpsforsikring. Endelig findes der mulighed for gratis retshjælp.

Flere typer arbejdsskader

– Ulykkestilfælde

– Kortvarig skadelig påvirkning af højst 5 dages varighed

– Pludselige løfteskader

– Erhvervssygdom – sygdom på listen over erhvervssygdomme

Flere typer erstatninger

– Godtgørelse for varigt mén med udgangspunkt i Arbejdsskadestyrelsens méntabel

– Erstatning for tab af erhvervsevne

– Ydelser ved dødsfald

– Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning, hjælpemidler m.m.

 

Dette er en kort orientering om arbejdsskader. For fuldstændige oplysninger se altid Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside: www.ask.dk

Anke, genoptagelse og forældelsesfrist

Afgørelser kan ankes til Den Sociale Ankestyrelse inden for 4 uger.

Afgjorte sager kan genoptages 5 år efter afgørelsen ved ændringer i sagsgrundlag.

Sagen forældes 20 år efter skaden. Ankemuligheder og frister skal oplyses ved sagens afgørelse.

Dette er en kort orientering om arbejdsskader. For fuldstændige oplysninger se altid Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside: www.ask.dk

Valg af speciallæge

Du kan selv vælge en speciallæge i nærheden inden for det relevante speciale. Du får af arbejdsskadestyrelsen en blanket med 3 speciallæger i det relevante speciale samt en ledig rubrik, du selv kan udfylde med den speciallæge, du ønsker.

Jeg vil gerne samarbejde med dig om en ortopædkirurgisk speciallægeerklæring. Hvis du udfylder den ledige rubrik med mit navn, vil arbejdsskadestyrelsen kontakte mig, og jeg kontakter så dig med henblik på aftale om tidspunkt. Jeg er overlæge på Ortopædkirurgisk Afdeling i Hillerød, hvor vi mødes.

Du kan læse mere om mig her


Kontakt

Go to next/previous page

Hans Henrik Strange-Vognsen,

Speciallæge i Ortopædkirurgi,

Overlæge ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Hillerød


  • 2071 0703
  • Dr.strange@dadlnet.dk